• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Kraj Vysočina: Krajská úklidová akce "Čistá Vysočina"

Již v roce 2009 se poprvé více než 6 tisíc dobrovolníků vydalo do příkopů u silnic a na veřejná prostranství, aby přírodě odlehčili od odpadků a nepořádku. Od té doby uplynulo v řece Sázavě mnoho vody. Postupně se přidávali další a další angažovaní lidé a z Čisté Vysočiny se stala nejmasovější akce v našem kraji, která je jedinečná i v celorepublikovém měřítku.

Milníkem se při organizaci této akce stal rok 2013, kdy začaly být využívány systémy GIS a díky interaktivní mapě si mohou zájemci prohlédnout aktuální přehled sbíraných úseků přímo v mapě. Mezi léty 2009 a 2017 se zapojilo celkem 156 tisíc dobrovolníků, kterým se podařilo přírodu postupně vyčistit od více než 720 tun odpadu! Z posledního ročníku máme od některých z vás - účastníků indicie, že se situace zlepšuje a že nenacházíte tolik odpadků jako v minulých letech. Tradiční jarní úklid přírody se tak na Vysočině dostal u mnoha lidí do podvědomí.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: KRAJ VYSOČINA
Příjmení, jméno: Sklenář Oldřich
Organizace: Kraj Vysočina
E-mail: sklenar.o@kr-vysocina.cz
Telefon: 564602562
Téma: Zeleň, mobiliář a čistota veřejných ploch, vč. řešení zvířat
Environmentální vzdělávání a osvěta (informace, programy, akce a kampaně)

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Akce probíhá každoročně v dubnu v rámci kampaně Den Země, dobrovolníci na jimi vybraných a předem nahlášených úsecích silnic nebo veřejných prostranstvích sbírají odpadky. Prvního ročníku v r. 2009 se zúčastnílo 6 267 dobrovolníků, vysbíráno bylo 30 tun, v roce 2017 se zapojilo 22 236 osob, sebráno 80 tun odpadu (v roce 2015 sesbíráno 98 a v roce 2016 ještě 104 tuny). Dle statistik narůstá počet dobrovolníků a počet sbíraných kilometrů silnic, objem odpadu se začal snižovat. Zapojují se fyzické osoby, školy, NNO, obce, podniky a ostatní subjekty. Kraj Vysočina akci organizuje, komunikuje s přihlášenými sběrači, poskytuje jim pomůcky (pytle a reflexní vesty), do mapového podkladu v prostředí GIS zakresluje údaje pro svoz dopadu, který zajišťuje KSÚS. Akci zaštiťuje Odbor regionálního rozvoje KrÚ v rámci pracovní náplně. Odbor informatiky vytvořil mapový podklad v prostředí GIS pro zakreslování sbíraných úseků a termínů . Dle seznamů sběračů připravuje balíčky pomůcek pro sběrače nezisková organizace na základě smluvního vztahu s krajem. Tyto balíčky jsou dále odborem regionálního rozvoje distribuovány na jednotlivé obce s rozšířenou působností, odkud si je sběrači osobně vyzvedávají.v roce 2018 u příležitosti 10. výročí Čisté Vysočiny probíhá výstava Deset let, jeden cíl - Čistá Vysočina.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO, fotodokumentaci pořizuje jak kraj, tak sami dobrovolníci, je natočeno promo video akce, video k předcházení vzniku odpadu; Česká televize odvysílala o akci pořad Nedej se! díl "Vysočina bez obalu" (17.5.2015), ČT odvysílala reportáž 9.4. v pořadu Události v regionech. každý rok je vydáno několik tiskových zpráv od spuštění termínu přihlašování v lednu až po květnové vyhodnocení.
Začátek aktivity: 01.04.2009
Příloha
Foto 1 JPG (132 KB)
Foto 2 JPG (2.63 MB)
Plakát akce PDF (429 kB)
Jak byla aktivita financována? Logistické a organizační zajištění a propagace , reflexní vesty a pytle na odpad z rozpočtu kraje; svoz odpadu KSÚS a vlastníci pozemků; náklady při samotném sběru (další ochranné prostředky, nářadí, občrstvení atp.)samotní dobrovolníci; interní grantový systém kraje na realizaci a propagaci (Zásady kraje pro vymezený okruh žadatelů)
Detailní rozpis: Nespecifikováno; vyčíslení nákladů s komentářem zašleme zájemcům na vyžádání

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? V průběhu let byl vypracován logistický systém za využití GIS, mapa umožňuje zaznamenat sbírajícího (za skupinu/organizaci), přesné místo a termín sběru - slouží k zajištění svozu a následnému vyhodnocení akce; perfektní průběh akce závisí na úzké spolupráci s obcemi s rozšířenou působností, které se podílejí na redistribuci pytlů ke sběračům.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? značný vliv má počasí, které může ovlivnit skutečné termíny sběru - pokud se sběrači rozhodnou termín změnit, tuto změnu oznámí kontaktní osobě na KrÚ, která v systému snadno přeznačí. Termín sběru je důležitý pro organizace, které zajišťují svoz, aby si cesty mohly dobře naplánovat, náklady byly co nejnižší a zároveň odpad u silnic neležel dlouho.jako riziko vnímáme časový překryv s celorepublikovou akcí Ukliďme Česko a možnému zmatení sběračů.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? každý rok probíhá zpětná vazba od KSÚS a sběrných dvorů - množství svezeného odpadu; sami účastníci hlásí jejich subjektivní dojem, jestli se na úsecích, které většínou sbírají každoročně, množství odpadu snižuje. Akce má velký výchovný přínos - zapojeny jsou desítky základních škol; děti, které se akce účastní, vychovávají následně své rodiče - nevyhazujte odpadky do přírody
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? každý rok přibývá sběračů i počet vysbíraných kilometrů silnic a veřejných prostranství - ubývá odpadu.
Příloha:
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Kraj Vysočina v této akci pokračuje. K samotné akci Čistá Vysočina jsme připojili kampaň k předcházení vzniku odpadu v přírodě. Byly vyvěšeny billboardy u nejfrekventovanějších silnic, umístěny plakáty v autobusech linkové dopravy, jezdících ve všech pěti okresech kraje, natočen videospot, který je umístěn na webových stránkách a jsou dále publikovány. Ve školách probíhaly workshopy k předcházení vyhazování odpadu v přírodě. V kampani pokračujeme i nadále. O Čisté Vysočině je pravidelně prezentováno na setkáních s odbornou i laickou veřejností (setkání se starosty, tajemníky, konference k předcházení a nákladání s odpadem, konference EVVO, Konference Zdravých škol atp.).

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Jsou pravidelně vydávány tiskové zprávy, je využíván mediální partner Kraje Vysočina, jsou poskytovány rozhovory pro ČT či rádia; o akci informují v médiích a regionálních novinách sami sbírající - obce, spolky atp.
Příloha:

Další poznámky

Další poznámky Při organizace vždy vycházíme z vyhodnocení předchozích ročníků a snažíme se systém vylepšovat. Při této aktivitě je nejdůležitější úzká spolupráce se všemi zapojenými organizacemi

Aktéři

Název: Kraj Vysočina
IČO nebo jiný registrační údaj: 70890749
Adresa: Žižkova 57, Jihlava
Web: https://www.kr-vysocina.cz/cistavysocina

Další aktéři

Název:Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
IČO nebo jiný registrační údaj:00090450
Adresa:Kosovská 1122/16, Jihlava
Web:https://www.ksusv.cz

Název:

Novoříšský kulturní spolek
IČO nebo jiný registrační údaj:26634139
Adresa:U Mlýna 270, Nová Říše 588 65
Web:https://www.nokus.novarise.cz

Název:

všechny obce s rozšířenou působností v kraji

Název:

sběrné dvory
Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

KRAJ VYSOČINA

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu