• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

ŠVÝCARSKO: Kanton VAUD: Příměstský přírodní park

Rozrůstání městských aglomerací do širokého okolí s sebou nese řadu rizik a je palčivým problémem dneška. Pro přírodní oblasti v blízkosti velkých lidských sídel neexistoval specifický způsob ochrany, který by bral dostatečně v potaz specifika těchto území - proto byl ve Švýcarsku vytvořen nový způsob plošné ochrany přírody a krajiny, tzv. "příměstský přírodní park". Ten má být novým, účinnějším způsobem, jak definovat režim ochrany přírodního bohatství a zahájit novou formu územní správy. Příměstský přírodní park by měl vyzývat obyvatele nedalekého města k zodpovědnosti a zároveň povzbuzovat nejrůznější subjekty ze soukromé či veřejné sféry k účasti na udržitelném řízení parku. Samo označení "park" má vést ke zdůraznění jak přírodní, tak kulturní specifičnosti daného území a k využití jeho ekonomického, energetického i rekreačního potenciálu.


Základní informace

Název obce/města/regionu: ŠVÝCARSKO / Switzerland
Kontakt: Federální úřad pro životní prostředí, Kanton Vaud, město Lausanne
Organizace: Federální úřad pro životní prostředí
E-mail: paerke@bafu.admin.ch
Téma: Ochrana přírody a biodiverzita
Sport, pohybové aktivity a místní rekreace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

Příměstský přírodní park je území nacházející se v blízkosti oblasti s vysokou mírou urbanizace a je definován několika základními rysy:  rozprostírá se v okruhu 20 km od centra aglomerace, leží ve stejné nadmořské výšce jako přilehlá aglomerace a je snadno dostupný veřejnou dopravou. Přírodní příměstský park se rozkládá na ploše minimálně 6 km2 a je rozdělen na zónu centrální a zóny periferní.

Základními charakteristikami příměstského přírodního parku z hlediska ochrany přírody a krajiny je:

  • Posláním centrální zóny s rozlohou nejméně 4 km2 je ochrana přírody a krajiny. Přístup veřejnosti do této oblasti je regulován a neprobíhá zde žádná výrobní ani jiná lidská činnost (např. myslivost či rybaření).
  • Posláním periferní zóny je ochrana přírody a krajiny a její využití ve snaze zvýšit informovanost veřejnosti o problémech životního prostředí. Veškerá zemědělská či stavební činnost, která by toto nedotčené přírodní prostředí znehodnotila, je zakázána.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

ANO

Všechny dokumenty související s jednotlivými etapami koncepce a vzniku parku jsou k dispozici na webových stránkách Federálního úřadu pro životní prostředí: http://www.bafu.admin.ch/paerke/04405/05793/index.html?lang=en

Začátek aktivity: 29.10.2000
Konec aktivity: 29.10.2020
Příloha
Jak byla aktivita financována?

Vícezdrojové financování: projekt byl financován jak z vnitřních, tak z vnějších zdrojů.

Jednotlivé institucionální složky veřejné správy (konfederace, kanton) podporují vznik příměstského přírodního parku nejen finančně, ale také poskytnutním pomoci v oblasti zemědělství či ekologie. Řídící orgán parku (obce, podniky, nevládní organizace) financuje 20% rozpočtu na projekt a poskytuje věcné dávky ve výši 15%.

Detailní rozpis: Náklady projektu se pohybují v řádu několika stovek tisíc švýcarských franků

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Aby se příměstský přírodní park stal národně uznávaným parkem a získal značku «Park» a finanční dotace, musí splňovat určité požadavky: mezi ně patří zejména vysoká kvalita přírody a krajiny vyplývající z rozmanitosti původních rostlinných a živočišných druhů a jejich přírodních stanovišt, jedinečná krása památek, jedinečnost venkovské krajiny nebo tradiční architektury. Park by měl prokázat, že je pro region důležitý a atraktivní a že si vzhledem k jeho poslání zaslouží finanční pomoc. Jeho přírodní zóny by měly sloužit k poznávání přírody a celkovému zlepšování kvality života obyvatel města.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Nový typ územní správy přírodní oblasti, tzv. "příměstský přírodní park", přináší nový pohled na udržitelnost a územní rozvoj - umožňuje řídit jak hospodářský rozvoj, tak zachovávat přírodní zdroje aglomerace. Kromě toho je to také dobrý způsob, jak brzdit rozrůstání měst, omezit nápor na přírodu a zemědělství, poskytnout obyvatelům prostor k rekreaci a k navázání bližšího vztahu s přírodou. Tato forma územní správy se tedy pokouší sladit politiky životního prostředí s dalšími podstatnými odvětvovými politikami (politika energetická, hospodářská, turistická apod.). Řízení parku vyžaduje koordinaci těchto odvětvových politik a spolupráci se soukromými subjekty, které mají v okruhu parku své vlastní zájmy. Tento způsob řízení tedy umožňuje definovat nový režim ochrany přírodního dědictví a zároveň představuje novou podobu územní správy za účasti různých aktérů.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Probíhal klasický marketing územního rozvoje kolem značky "Park" a zeměpisného názvu regionu.

Aktéři

Název: Federální úřad pro životní prostředí a složky veřejné správy zapojené do realizace příměstského přírodního parku (např.: Město Lausanne)
Adresa: 2, rue des Asters, 1202 Genève
Web: http://www.equiterre.ch/
Detailně zpracované dobré praxe

ŠVÝCARSKO / Switzerland

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu